Lublin - stolica wojewdztwa lubelskiego, pooona nad rzek Bystrzyc. Miasto liczce ponad 348 tys. mieszkacw jest 9 pod wzgldem ludnoci w kraju i najwikszym po wschodniej stronie wisy.

W zamierzchej przeszoci atakowane przez Mongow, Tatarw, Jadwingw, jako niemal przygraniczny grd Polski, po latach stao si bram przez ktr Wadysawa Jagieo zmierza, by obj polsk koron. Dziki temu wadcy i jego potomkom Lublin sta si jednym z najwietniejszych miast polskiej korony. Na jarmarki lubelskie cigali kupcy z caej Europy, a lece w centrum wielkiej polsko-litewskiej monarchii Jagiellonw miasto zostao wybrane na miejsce sejmu, ktry da pocztek Rzeczypospolitej Obojga Narodw.


Dzi mona w Lublinie oglda liczne historyczne miejsca, z ktrych bije potga dawnej Rzeczpospolitej, ktra narodzia si wanie tutaj.


Ten, kto Lublin odwiedza, szybko przekonuje si, e czas tu spdzony nie bdzie czasem straconym. Co wicej, dobrze by byo zosta w Lublinie duej ni na chwil - ot, choby na weekend. W Lublinie jest tyle do zobaczenia, e warto spdzi u nas wicej ni jeden dzie.
Lublin jest miastem otwartym na wiat, przyjaznym i penym energii. Budowanie jego przyszoci opiera si na rozwoju jakociowym: budowaniu kapitau spoecznego, dbaniu o jako ycia mieszkacw i wspieraniu ich kreatywnoci. Niezwykle istotnym elementem tej wizji Lublina jest kultura.

Do waniejszych wydarze kulturalnych zaliczamy m.in. Carnaval Sztuk-Mistrzw, Jarmark Jagielloski, Noc Kultury, Europejski Festiwal Smaku czy Festiwal "Konfrontacje Teatralne". S to wydarzenia znane nie tylko w caej Polsce ale i na wiecie.Lublin uzyska prawa miejskie ok. 1253 - 1257 jednak nie zachowa si aden akt dokumentujcy to wydarzenie. Oficjalne odnowienie nastpio w roku 1317. Lublin to rwnie historia zamieszkujcych to miasto ydw liczca ok. 700 lat. Byy w niej dugie okresy religijnej tolerancji i pomylnej koniunktury dla lubelskiej wsplnoty ydowskiej, ale rwnie niemal cakowita eksterminacja (holokaust) podczas okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. Dzisiaj moemy zwiedza Pastwowe Muzeum na Majdanku, upamitniajce okupacj niemieck na Lubelszczynie.

Du grup niezaliczan do populacji Lublina stanowi przyjezdni studenci. Wedug szacunkw opracowanych po Rekrutacji 2007, liczba przyjezdnych studentw, ksztatuje si na poziomie zblionym do 100 tysicy (sam Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej ksztaci okoo 46-50 tysicy studentw wszystkich lat).

rda:
wikipedia.pl
majdanek.eu
Katalogi:
ladami Unii Lubelskiej Spacer po dawnym Lublinie
Lublin - miasto kultury, Najwaniejsze wydarzenia kulturalne